Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji da

Holdings: Vol. 22, no. 1 (2002)-present

Related titles: Continues: Journal of Tongji Medical University

For USC users only. Requires USC network connection.